W nied­zielę 15 sty­cz­nia 2023 roku pojechało kil­ku dorosłe pary Para dzie­ci z nas­ze­go klubu wybrała się do Ebers­wal­de na popu­lar­ny tur­niej spor­to­wy. Orga­niza­torem tur­nie­ju był dział spor­tów tan­ecz­nych Green-Gold fir­my SV Motor Ebers­wal­de eV. 

Po dłużs­zej prz­er­wie obe­c­ne były także nas­ze dzie­ci Jona­than Lan­ge i Daliah Gün­ther jak i dorosłe pary Yvonne Ren­né i Ste­fan Böh­me, Chris­ti­ne Becker i Maik Zabel, Tho­ral­fa i Anji Böli­cke, Dr. Fran­zis­ka i Mar­co Schit­tek oraz Hein­za i Car­lę Krau­se.

To był kole­j­ny uda­ny dzień tur­nie­jo­wy dla nas­zych par. Jona­than i Daliah zwy­cięży­li w dwóch tur­nie­jach laty­no­skich (do 15 lat i od 16 lat) oraz zaję­li trze­cie mie­j­s­ce w stan­dard­zie (do 16 lat). 

W kon­k­ur­sach Stan­dard (od 35 lat) i Latin (od 35 lat) nas­ze cztery dorosłe pary w tej gru­pie wie­ko­wej zajęły mie­j­s­ca 1–4. Tho­ralf i Anja Car­la zwy­cięży­li w tur­nie­ju, Yvonne i Ste­fan dwu­krot­nie zaję­li dru­gie mie­j­s­ce, Chris­ti­ne i Maik oraz Fran­zis­ka i Mar­co raz zaję­li trze­cie mie­j­s­ce, a raz czwarte. 

Car­la i Heinz wygra­li stan­dardo­wy tur­niej w gru­pie wie­ko­wej 55 lat i więcej. 

łaci­na (do 15 lat)
1. mie­j­s­ce
łaci­na (od 16 lat)
1. mie­j­s­ce
Stan­dardo­wy (od 16 lat)
mie­j­s­ce 3
Stan­dard (od 35 lat)
Mie­j­s­ca 1–4
łaci­na (od 35 lat)
Mie­j­s­ca 1–4
Stan­dard (od 55 lat)
1. mie­j­s­ce

Gra­tu­lu­je­my nas­zym parom tan­ecz­nym uda­n­ego weeken­du w Ebers­wal­de i życ­zy­my dals­zej dob­rej zaba­wy tanecznej. 

Kate­go­rie:

Tagi:

pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner