Zgod­nie z § 5 TMG. Ser­wis jest obsłu­gi­wa­ny przez: 

1. Tanz­sport­club Frank­furt nad Odrą eV 

Spitz­krug­ring 1a 15234 Frank­furt (Oder)

Zare­jes­tro­wa­ny w Sąd­zie Rejo­no­wym we Frank­fur­cie nad Odrą 

Numer rejes­tra­cy­j­ny sto­war­zy­sze­nia VR 512 FF 

Auto­ry­zowa­ni przedsta­wi­cie­le: Mar­co Küh­ne, Maik Jahn, Mari­an­ne Run­det, Irid Menge 

Tele­fon: 0178 2871738

E‑mail: vorstand@tanzsportclub-frankfurt-oder.de

Zas­trzeże­nie: 

Odpo­wied­zi­al­ność za treść

Zawar­tość nas­zych stron została stwor­zo­na z dużą staran­nością. Nie może­my jed­nak zag­wa­ran­to­wać, że treść jest popraw­na, kom­plet­na lub aktu­al­na. Jako usłu­go­daw­ca jes­teś­my odpo­wied­zi­al­ni za włas­ne treści na tych stro­nach zgod­nie z § 7 ust. 1 nie­mieckiej usta­wy o tele­me­diach (TMG). Zgod­nie z §§ 8 do 10 TMG my jako usłu­go­daw­ca nie jes­teś­my jed­nak zobo­wią­za­ni do moni­to­ro­wa­nia prze­ka­zy­wanych lub prz­echo­wy­wanych infor­mac­ji osób trze­cich ani do bad­a­nia oko­licz­ności wska­zu­ją­cych na nie­le­gal­ną działal­ność. Zobo­wią­za­nia do usunięcia lub zab­lo­ko­wa­nia kor­zysta­nia z infor­mac­ji zgod­nie z ogól­ny­mi prze­pi­sa­mi pozosta­ją niena­rus­zo­ne. Odpo­wied­zi­al­ność w tym zak­re­sie jest jed­nak moż­li­wa dopie­ro od momen­tu pozna­nia wied­zy o kon­kret­nym narusze­niu pra­wa. Gdy tyl­ko dowie­my się o jakim­kol­wiek narusze­niu pra­wa, nie­zwłocz­nie usunie­my te treści.

pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner