Mis­trzost­wa Kra­jo­we Ber­lin-Bran­den­bur­gia 2024

Poz­naj naj­lepsze pary tan­ecz­ne z Ber­li­na i Bran­den­bur­gii w tań­cach latynoamerykańskich.

Bądź tam, gdy w sobo­tę 24 lut­ego 2024 r. hala wysta­wo­wa we Frank­fur­cie nad Odrą zami­e­ni się w cen­trum naj­wyżs­zej kla­sy sportu tan­ecz­n­ego. 1. TSC Frank­furt nad Odrą orga­ni­zu­je mis­trzost­wa sta­nu Ber­lin-Bran­den­bur­gia dla par juniorów, młod­zieży i par z gru­py głów­nej w tań­cach laty­n­o­ame­ry­kańs­kich aż do naj­wyżs­ze­go pozio­mu, kla­sy specjalnej.

Wyni­ki

 • 24.02.2024, wejście 10:00. Roz­po­c­zęcie tur­nie­ju o 11:00
 • Hala Wysta­wo­wa 1, Mes­se­ring 1, 15234 Frank­furt nad Odrą
 • Par­kiet tan­ecz­ny o powierzch­ni 225 m²
 • Sam­ba, Cha-Cha-Cha, Rum­ba, Paso Doble, Jive
 • Żyw­nościo­wy
Hala wysta­wo­wa we Frank­fur­cie nad Odrą

The ost­atecz­ny Mie­j­s­ce na tur­nie­je i wydar­zenia taneczne!

Hala wysta­wi­en­nic­za we Frank­fur­cie nad Odrą sta­wia nie tyl­ko na impo­nu­jące par­kie­ty tan­ecz­ne, ale także na dźwięk oddziału­ją­cy na zmysły.

Bile­ty

Bile­ty do naby­cia w przedsprze­daży, w kasie lub bez­poś­red­nio online. 

Bile­ty VIP Pre­mi­um wyprzedane

 • Nie­miecko-Pol­ska Infor­mac­ja Turystyczna
 • Gro­ße Oder­stra­ße 29, 15230 Frank­furt nad Odrą
 • Od ponied­ział­ku do piąt­ku: 9:00 – 17:00

Zre­du­ko­wa­ny

Masz wol­ny wybór mie­jsc przy stołach w drug­im i trze­cim rzędzie.
13,50

Dzie­ci i młod­zież do 18. roku życia, stażyści i stu­den­ci do 25. roku życia oraz oso­by nie­peł­nospraw­ne ze znacz­nym stop­niem nie­peł­nospraw­ności płacą obniżoną cenę.

Dowód należy mieć przy wejściu i oka­zy­wać bez pytania. 

Pre­mi­um VIP 

Sied­zi­sz na samym poc­ząt­ku akcji.
- wyprze­da­ne –

Kupu­jesz mie­j­s­ce przy sto­li­ku w pierws­zym rzędzie. 

Z wyjąt­kiem 25, 26 i 27. 

Nor­mal­na

Masz wol­ny wybór mie­jsc przy stołach w drug­im i trze­cim rzędzie.
15,00

Plan roz­mieszc­ze­nia sali wysta­wo­wej 1

Har­mo­no­gram czasowy

Stan na: 19 lut­ego 2024 r

 • 11:00 Grupa głów­na D
 • 11:20 Młod­zież B
 • 12:40 Grupa Głów­na C
 • 13:00 Młod­zież A
 • 14:00 IB Juniorów
 • 14:30 Junior­zy II B
 • 15:15 Grupa głów­na B
 • 16:45 Grupa Głów­na A
 • 17:15 Grupa głów­na S

Częs­to Zada­wa­ne Pytania

Skon­tak­tuj się z nami bezpośrednio:

Anja Boli­cke

Jak mogę kupić bilety? 

Bile­ty moż­na kupić online na tej stro­nie lub bez­poś­red­nio w cen­trum mias­ta, zaled­wie kil­ka kro­ków od ratus­za we Frank­fur­cie, w Pol­sko-Nie­mieckiej Infor­mac­ji Tury­sty­cz­nej w Bol­fras­haus (Gro­ße Oder­stra­ße 29, 15230 Frank­furt nad Odrą).

Jak otrzy­mam bile­ty elektroniczne? 

Dokon­u­jąc zaku­pu kar­tą kre­dy­to­wą, poda­jesz klubo­wi swój adres e‑mail. Po zak­się­go­wa­niu wpła­ty wyś­le­my Ci bile­ty w for­mie elek­tro­nicz­nej na poda­ny adres e‑mail. Upew­nij się, że Twój adres e‑mail jest popraw­ny. Jeś­li nie otrzy­masz e‑maila z bile­tem, skon­tak­tuj się z nami, kor­zysta­jąc z nas­tę­pu­jące­go adre­su e‑mail: bilety@tanzsportclub-frankfurt-oder.de

Jak przyd­ziel­a­ne są miejsca? 

Na jeden stół sprze­da­wanych jest sześć bile­tów pre­mi­um. Numer sto­li­ka poda­ny jest na bil­ecie. Pro­si­my o uzgod­ni­e­nie ukła­du mie­jsc sied­zą­cych z sąsia­da­mi przy sto­le. Przy wszyst­kich pozostałych stołach w rzę­dach za stoła­mi pre­mi­um obo­wią­zu­je swo­bod­ny wybór mie­jsc sied­zą­cych. Ter­mi­no­wy przy­jazd gwa­ran­tu­je dob­re miejsca.

pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner