Wyra­fi­no­wa­na rozrywka

Pla­nu­jesz imp­re­zę firmową, wese­le lub urod­zi­ny i szu­ka­sz atrak­c­ji w programie?

Pro­po­nu­je­my Państ­wu tańce pokazowe dla par indy­wi­du­al­nych lub for­mac­ji w zak­re­sie tań­ca stan­dar­do­we­go i latyn­o­skie­go oraz discofox.

Skon­tak­tuj się z nami: info@tanzsportclub-frankfurt-oder.depl_PLPol­ski