Mar­co Kühne

Prze­wod­nic­zą­cy

vorstand@tanzsportclub-frankfurt-oder.de

Rea­li­zuj cele i intere­sy klubu. Kie­runek stra­te­gicz­ny sto­war­zy­sze­nia. Stro­na głów­na, hos­ting, biu­letyn, fin­an­so­wa­nie, spon­so­ring, ochrona danych itp. 

Maj­ka Jahna

Wice

vize@tanzsportclub-frankfurt-oder.de

Pra­ca pro­jek­to­wa i popu­lar­ne spor­ty. Na przy­kład nasz obóz zimowy. 

Kry­sty­ny Müller

Skarb­nik

schatzmeister@tanzsportclub-frankfurt-oder.de

Zar­ząd­za­nie fin­an­sami klubu. Płat­ności. Pla­no­wa­nie budże­tu. Zar­ząd­za­nie członkami. 

Lisy Kueh­ne

Men­e­dżer sportowy

sportwart@tanzsportclub-frankfurt-oder.de

Oso­ba kon­takt­owa w spra­wie par tur­nie­jo­wych. Zar­ząd­za­nie licen­c­ja­mi tur­nie­jo­wy­mi, orga­ni­zac­ja turniejów.

Jaso­na Pierenza

Pra­cow­nik prasowy

pressewart@tanzsportclub-frankfurt-oder.de

Kon­takt z media­mi, social media, przy­go­to­wy­wa­nie infor­mac­ji dla człon­ków, pro­wad­ze­nie stro­ny głów­nej i orga­ni­zowa­nie pokazów. 

Ste­f­a­na Böhme

Urzęd­nik

Schriftfuehrer@tanzsportclub-frankfurt-oder.de

Spor­ząd­za­nie pro­to­kołów spotkań. 

Masz pomysły, pyta­nia lub chciał­byś wnieść swój wkład? 

Napisz do nas lub po pro­s­tu poroz­ma­wiaj z nami w klubie. Człon­kowie mogą uczest­nic­zyć w nas­zych posied­ze­niach zar­zą­du jako goście. 

pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner