Odz­na­ka Tań­ca Spor­to­we­go DTSA

Min­des­tens ein­mal im Jahr ver­an­stal­ten wir eine Abnah­me des Nie­miecka odz­na­ka spor­tu tan­ecz­ne­go (DTSA).

Te same ogól­ne warun­ki mają zas­to­so­wa­nie do DTSA, jak te przyz­na­ne przez DOSB Nie­miecka odz­na­ka spor­to­wa. Jest to ofic­ja­l­na nagro­da DTV za dobry taniec i spraw­ność fizy­cz­ną. W tym kon­te­kście jest rozpoz­na­wa­na przez więks­zość towar­zystw ubez­pie­c­zeń zdro­wotnych w odpo­wied­nim pro­gra­m­ie premiowym.

Odz­na­ka przyz­na­wa­na jest w: 

  • Bron­ze: 3 Tän­ze (mit jeweils mind. 4 Figuren/Schrittfolgen)
  • Sil­ber: 4 Tän­ze (mit jeweils mind. 6 Figuren/Schrittfolgen)
  • Gold: 5 Tän­ze (mit jeweils mind. 8 Figuren/Schrittfolgen)
  • Bril­lant: 6 Tän­ze (mit jeweils mind. 10 Figuren/Schrittfolgen)

Die zu prü­fen­de Per­son darf sich die Tän­ze und die Figu­ren dazu selbst auswählen.

DTSA przyz­na­wa­na jest w pra­wie wszyst­kich znanych tań­cach: stan­dar­do­wym, latyn­o­s­kim, dis­co­fox, sal­sa, meren­gue, seni­or dance, dzie­cię­cym, hip hopowym, video­clip dan­cing, JMD, gar­de, step dance, tańcem dawnym, folk­lo­ry­sty­cz­nym, tan­go argen­tyńs­kim , coun­try & wes­tern, line dance, ori­en­tal­ny taniec, taniec na wóz­ku inwa­lidzkim, nowy Vogue, Boo­gie Woo­gie i Rock’n’Roll.

Akcept­ac­ja DTSA jest wyraź­nie rów­nież dla osób nie­bę­dą­cych członkami. 

Tańc­zące gwiazdy dla dzieci

Od 2011 roku dzie­ci do lat 8 mogą brać udział w Nie­mieckiej Odz­nace Tań­ca Spor­to­we­go. Wyma­ga­nia są odpo­wied­nie dla dzie­ci i dobry start w tak mło­dym wie­ku. Są przy­jaz­ne dzie­ci­om cer­ty­fi­ka­ty i guz­i­ki z tańc­zącą gwiazdą. 

  • Klei­nes Tanz­stern­chen (2 ver­schie­de­ne Tänze)
  • Gro­ßes Tanz­stern­chen (3 ver­schie­de­ne Tänze)
pl_PLPol­ski