Obóz zimo­wy 2025

Nasz obóz zimo­wy w ośrod­ku spor­to­wo-edu­ka­cy­jnym Lin­dow to nie tyl­ko wydar­ze­nie, ale wie­lo­let­nia tra­dy­c­ja. Zanurz się w świe­cie tań­ca pod okiem pro­fes­jo­nal­nych tre­nerów i szero­kiej gamy zajęć na wszyst­kich pozio­mach. Poc­zuj zimo­wą atmos­ferę i nie­z­apom­nia­ne tan­ecz­ne chwile. 

  • 17.01.–19.01.2025
  • Cen­trum sportu i edu­ka­c­ji w Lindow
  • 5 tre­nerów
  • Ofer­ta szko­leń całodobowych
  • 3 rów­no­le­głe pokoje
  • 80 uczest­ni­ków
  • Cena za osobę

Lokal

W Lin­dow dostęp­ne są poko­je jed­no i dwuo­so­bo­we pod­zie­lo­ne na kil­ka budynków. 

Lorem Ipsum

Nas­zymi gość­mi są spor­tow­cy i kluby z eli­tar­nych i popu­lar­nych dys­cy­plin spor­to­wych. Ale fir­my i ins­ty­tuc­je kor­zysta­ją z nas­ze­go cen­trum spor­to­wego rów­nież do budo­wa­nia zes­połów, semi­na­riów i kon­fe­ren­c­ji sportowych.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, at my dolo­re tri­ta­ni repu­di­an­dae. W swo­im nemo­re temporibus

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, at my dolo­re tri­ta­ni repu­di­an­dae. W swo­im nemo­re temporibus

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, at my dolo­re tri­ta­ni repu­di­an­dae. W swo­im nemo­re temporibus

Zwiększ swo­je zaangażowanie

Drod­zy przy­ja­cie­le sportu tanecznego,

Dzięki Was­zej darowiz­nie moż­li­we będ­zie wspar­cie nas­zych pro­jek­tów tan­ecz­nych i życia klubo­wego. Każ­dy wkład to krok w stronę bard­ziej żywych tańców i wspól­nych doś­wiad­c­zeń. Dzię­ku­je­my za hoj­ne wsparcie!

Częs­to Zada­wa­ne Pytania

Zapy­taj nas bezpośrednio: 

Mar­co Kühne 

Maj­ka Jahna 

Czy jest jed­ze­nie wegetariańskie/wegańskie?

W zasad­zie jest też taki w Lin­dow wegetariańskie/wegańskie Opc­je. Podc­z­as doko­n­y­wa­nia rezer­wac­ji pro­si­my o poin­for­mo­wa­nie nas o swoich nawy­kach żywieniowych. 

Mam niet­o­le­ran­c­ję pokarmową.

Pro­si­my o infor­mac­ję przy rezer­wac­ji Niet­o­le­ran­c­je aby­ś­my mog­li roz­po­c­ząć roz­mo­wy z hote­lem na wczes­nym eta­pie w celu zna­le­zi­enia rozwiązania.

Co się sta­nie, jeś­li zachoru­ję w cza­sie podróży?

Jako orga­niza­tor wyku­pi­liś­my dla wszyst­kich uczest­ni­ków ubez­piec­ze­nie na wypa­dek rezygnac­ji z podróży, któ­re obej­mu­je rów­nież wypa­dek cho­ro­by. Jeś­li wcześ­niej udo­wod­nisz, że jes­teś cho­ry (zaś­wiad­c­ze­nie), zwróci­my Ci opła­tę za uczestnictwo. 

Wska­zów­ki

Cen­trum spor­to­wo-edu­ka­cy­j­ne Lin­dow położo­ne jest w pię­knym kra­ju związ­ko­wym Bran­den­bur­gia, pomięd­zy Ham­bur­giem a Ber­linem. Kom­pl­eks roz­cią­ga się idyl­licz­nie pomięd­zy lasa­mi i jezio­r­ami. Poz­naj czys­tą naturę!

adres

Cen­trum sportu i edu­ka­c­ji w Lindow

Gran­seer Str. 10, 16835 Lin­dow (Mark)

W przy­pad­ku bez­poś­red­nich pytań do obiek­tu zakwaterowania

Tele­fon: 033933 400


pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner