Po uda­nej pre­mier­ze w zes­złym roku, w tym roku Ber­lin Dance­ce odby­ło się ponownie […]
W Dol­nej Sak­so­nii TSC Gif­horn eV zor­ga­ni­zowało Gif­hor­ner Club­Tanz­Ta­ge w dniach od 6 kwiet­nia 2024 r. do 7 kwiet­nia 2024 r. Na […]
W tego­ro­cz­ny weekend wiel­ka­no­c­ny odby­ły się dwa duże tur­nie­je. Tra­dy­cy­j­na Błękit­na Wstąż­ka odby­wała się przez 5 dni […]
Młod­zieżo­wy Kon­kurs Tań­ca odbył się w Ber­li­nie po raz 16. Rot-Gold-Ber­lin eV zmienił […]
16 mar­ca 2024 r. w Ahorn Club Ber­lin odbył się coro­cz­ny tur­niej Stef­fi Wer­ner Cup. W sied­zi­bie organizatora […]
Pięć nas­zych mis­trzow­skich par wykor­zys­tu­je pierws­zy weekend mar­ca, aby zebrać mnóst­wo punk­tów i mie­jsc. W […]
W dniu 24 lut­ego 2024 roku hala wysta­wi­en­nic­za nr 1 została przeksz­tał­co­na w efek­tow­ne mie­j­s­ce roz­gry­wa­nia kra­jo­wych mis­trzostw juniorów, młodzieży […]
TC Bril­lant Ber­lin eV zor­ga­ni­zował Puchar Kla­sy D w Ber­li­nie 17 lut­ego 2024 r. Odby­ły się turnieje […]
Mis­trzost­wa sta­nu Ber­lin-Bran­den­bur­gia w tań­cach laty­n­o­ame­ry­kańs­kich dla dzie­ci, młod­zieży i […]
Dwie nas­ze pary stanęły na par­kie­cie tan­ecz­n­ego klubu spor­to­wego Schwarz-Sil­ber-Hal­le eV. Coro­cz­ny tur­niej (20.01.2024–21.01.2024) mają­cy na celu […]
pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner