Jak od wie­lu lat Ber­lin i Bran­den­bur­gia wspól­nie orga­ni­zu­ją mis­trzost­wa kra­ju w tań­cach stan­dardo­wych. Tym razem mie­j­s­cem spot­ka­nia był Ber­lin. W sobo­tę na par­kie­cie moż­na było zobac­zyć dzie­ci i młod­zież z klas D i C, aw nied­zielę dzie­ci i młod­zież z klas B i A oraz dorosłych z klas D do A.

W sobo­tę 2 mło­de pary star­tu­ją do nas­ze­go klubu w kla­sie Dzie­cięcej D Stan­dard. Dla dwóch mło­dych par chod­zi o zdo­by­cie doś­wiad­c­ze­nia w zawo­dach. Z dru­giej stro­ny nas­za młod­zież ma się bard­zo dobrze. Spośród 4 par, któ­re wystarto­wały, 2 pary zostały mis­trz­a­mi kra­ju, a dwie zostały wice­mis­trz­a­mi kra­ju. Noah Maxi­mi­li­an Gud­low­ski i Andrea Bönisch zosta­li wice­mis­trz­a­mi kra­ju w kla­sie Juni­or I D. Nick Bey­er i Lisa-Marie Rische zosta­li mis­trz­a­mi kra­ju w kla­sie Youth C iz tym tytułem awan­so­wa­li jed­no­c­ześ­nie do Youth B. Gra­tu­lac­je! Popłynęły łzy radości! W tej samej kla­sie Paul-Jero­me Brüm­mer i Solo­mi­ya Voron­ko zaję­li 2 mie­j­s­ce i tym samym są wice­mis­trz­a­mi kra­ju. W nied­zielę odbę­dą się mis­trzost­wa sta­nu w młod­zieżo­wych kla­sach B i A oraz dorosłych. W młod­zieżo­wym B nasz klub wygry­wa kole­j­ne mis­trzost­wa kra­ju z Jaso­nem Pie­ren­zem i Josie Brandt. W tym rów­nież ser­de­cz­nie gratulujemy.

Na koniec zapras­za­my wszyst­kie dzie­ci i młod­zież od 12 roku życia, któ­re są zain­te­re­so­wa­ne tańcem do nas­zej gru­py szko­lenio­wej”Break­dance„Zapras­zam na szko­le­nie we wtor­ki od 17:00 do 18:30. Szko­le­nie odby­wa się w nas­zych salach klubo­wych w SMC.

Kate­go­rie:

Tagi:

pl_PLPol­ski