Tur­nie­je świa­to­w­ego ran­kingu dla Lutza i Rybińs­kiej W sobo­tę roz­po­c­zął się weekend dla Mar­ti­na Lutza i Katar­zy­ny Karoliny […]
Katar­zy­na Rybińs­ka i Mar­tin Lutz bard­zo sku­tecz­nie repre­zen­to­wa­li nasz klub na Mis­trzost­wach Nie­miec ponad 10 tańców (kom­bi­nac­ja) w […]
Mis­trzost­wa Pol­ski w 2021 r. będą rozłożo­ne na wie­le jesi­en­nych weeken­dów w tym roku. W sobo­tę 18 wrześ­nia 2021 r. odby­ła się […]
Nasz klub był w tur­nie­jo­wy weekend 4/5. Wrze­sień 2021 w Ber­li­nie z 6 para­mi dość dobrze reprezentowanymi. […]
W tym roku mis­trzost­wa kra­ju w tań­cach laty­n­o­ame­ry­kańs­kich odby­ły się głów­nie w ost­at­ni weekend stycznia, […]
Sak­soń­ski Weekend Seniorów TC „Rot-Gold” Miś­nia od wie­lu lat na stałe wpi­su­je się w kalen­darz turniejowy […]
Mis­trzost­wa sta­nu 2019 w tań­cach stan­dardo­wych odby­ły się ponow­nie wraz z ber­lińs­kim sto­war­zy­sze­niem państ­wo­wym i na […]
W sobo­tę 25 maja 2019 r. w gim­naz­jum Sabi­ni­us­stra­ße we Frank­fur­cie nad Odrą odbył się dru­gi kon­kurs o puchar dzieci.
Mis­trzost­wa Nie­miec powyżej 10 tańców (kom­bi­nac­ja) Senior­zy, 30 mar­ca 2019, Nor­der­stedt Nas­za wyjąt­ko­wa para tan­ecz­na, Mar­tin Lutz i […]
W nied­zielę 17 mar­ca 2019 r. cen­tral­na akcept­ac­ja tańców dla […]
pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner