Katar­zy­na Rybińs­ka oraz Mar­tin Lutz bard­zo sku­tecz­nie repre­zen­to­wał nasz klub w weekend Mis­trzost­wa Nie­miec powyżej 10 tańców (kom­bi­nac­ja) w Kamen. Wystarto­wa­li w połąc­zo­nej kla­sie seniorów S I.

Mar­tin wysłał link do trans­mis­ji na żywo i jak widać z komen­tar­zy w mediach społecz­nościo­wych, wie­lu człon­ków nas­ze­go klubu trzy­mało kci­uki za Katar­zynę i Mar­ti­na. Naj­pierw wyma­ga­ne było pięć tańców stan­dardo­wych, a po krót­kiej prz­er­wie wyko­n­y­wa­no tańce laty­no­skie. Wszyscy byli szc­zęś­li­wi, gdy około god­zi­ny 18:00 ogłos­zo­no, że obaj doszli do finału i mogą wal­c­zyć o mistrzostwo.

Wiec­zo­rem odbył się wiel­ki finał. Tutaj naj­pierw musiały być wyko­n­y­wa­ne tańce laty­n­o­ame­ry­kańs­kie, a nas­tęp­nie tańce stan­dardo­we. Katar­zy­na i Mar­tin wyk­aza­li się spraw­nością, chęcią i pas­ją i potra­fi­li pow­tór­zyć zajęcia od popołud­nia. Ost­atecz­nie było to 3 mie­j­s­ce na Mis­trzost­wach Nie­miec w kombinacji!

Gra­tu­lu­je­my zar­zą­do­wi i całe­mu klubo­wi tego super osią­g­nięcia i życ­zy­my dużo radości i suk­cesów w tańcu!

Kate­go­rie:

Tagi:

pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner