My też chce­my pomóc! Każ­dy może coś zrobić!

Jac­que­line Eckardt, hono­ro­wa repre­zen­tant­ka mias­ta Frank­furt Odra i tancer­ka w nas­zym klubie, ma stor­c­zyk roz­po­c­zął zbiór­kę pieniędzy: 

Drod­zy Frankfurterzy,

Jes­tem pewien, że wszyscy śled­zi­cie wia­do­mości i wie­cie, że w naj­b­liżs­zych dniach do Frank­fur­tu nad Odrą przy­ja­dą rów­nież oso­by, któ­re ucie­kli z Ukrai­ny, wśród nich rod­zi­ny z dzieć­mi i młodzież.

Przy­go­to­wa­nia do spraw­n­ego przy­jęcia już idą pełną parą, ale jest to i pozosta­nie aktem biurokratycznym.Nerwy osób dot­knię­tych cho­ro­bą są napię­te, przeży­wa­ją naj­gor­szą rzecz, jaką może­my sobie wyo­bra­zić: strach o pozosta­wi­e­nie człon­ków rod­zi­ny i przy­ja­ciół z tyłu, zmart­wie­nia o przy­szłość, wszyst­ko w jed­nej nie­pew­nej sytu­ac­ji, któ­rej kon­se­kwen­c­je nie są jeszc­ze prze­w­i­dy­wal­ne. A w samym środ­ku są dzie­ci w różnym wie­ku z lękiem przed poby­tem za granicą. 

Dla­te­go jest dla mnie pilną spra­wą, aby oso­biście poz­d­ro­wić posz­ko­do­wa­ne dzie­ci, drob­ny upominek. 

jest zapla­no­wa­ne mała tor­ba, wypeł­nio­ne:

  • odpo­wied­nia do wie­ku szc­zo­tecz­ka + pas­ta do zębów
  • pry­sznic
  • mała przy­tu­lan­ka (nowa ze wzglę­dów higienicznych)
  • Cukie­rek
  • zabaw­na, odpo­wied­nia do wie­ku roz­ryw­ka (książ­ka z obraz­ka­mi, gra kar­cia­na itp.)
  • dłu­g­opi­sy + kolorowanka

Jed­nak jes­tem teraz zależ­ny od Was­ze­go wspar­cia: dzięki darowiź­nie, małej lub dużej, fin­an­so­wa­nie może zostać wycofane.

Nie chcesz prze­ka­zać pie­nięd­zy? To jest cał­ko­wi­cie słusz­ne. Cies­zy mnie też kolo­ro­wan­ka lub gra podróż­nic­za, którą moż­na prze­ka­zać dalej.

Jako mias­to pokaż­my, że Kar­ta Dzie­ci we Frank­fur­cie doty­c­zy wszyst­kich dzie­ci i wypeł­nij ją życiem.

Ser­de­cz­ne pod­zię­ko­wa­nia dla Jac­que­line Eckardt

dane ban­kowe:
Odbior­ca: Arle
IBAN: DE 721 20 300000000 507020
BIC: BYLADEM 1001
Kon­to 507 020
Deut­sche Kre­dit­bank AG
BLZ 120 300 00
Cel darowiz­ny: Wita­my dzieci 

Punkt zbiór­ki książek i gier do kolo­ro­wa­nia:
Sto­war­zy­sze­nie Wspól­nych Opie­ki Społecz­nej
Ober­kirch­platz 2
15230 Frank­furt nad Odrą

Kate­go­rie:

Tagi:

pl_PLPol­ski