W nied­zielę 17 mar­ca 2019 r. na tara­sie nad jezio­rem Gül­den­dorf odby­ła się cen­tral­na akcept­ac­ja tańców w celu zdo­by­cia odzna­ki nie­mieckie­go sportu tan­ecz­n­ego oraz dla nas­zej naj­młod­szej z tan­ecz­nej gwiaz­dy. Oprócz dowo­du opano­wa­nia pew­nej licz­by (4–10) figur w 3–6 tań­cach, chod­zi rów­nież o kry­te­ria oce­ny, któ­re należy sto­so­wać w spor­cie tur­nie­jo­wym: rytm i muzy­kal­ność, rów­no­wa­ga i sekwen­c­je ruchowe.

Dla wie­lu jed­nak była to kwestia opano­wa­nia włas­nej ner­wo­wości podc­z­as „przesłuchi­wa­nia przed publicz­nością”. Na cen­tral­ną akcept­ac­ję repre­zen­to­wa­ni byli tancer­ze w każ­dym wie­ku, co poz­wa­la przy­jr­zeć się róż­no­rod­ności w klubie.

W sumie zdo­by­to 38 odznak: 5 małych gwiazd tań­ca, 22 x brą­zowe, 1 x sre­brne, 1 x zło­te, 3 x zło­te z nume­rem 5, 2 x zło­te z nume­rem 10 i 2 pary odważyły się i nawet zdo­by­ły dia­men­to­wą odznakę z nume­rem 10 każ­da Figu­ry ponad 6 tańców.

Gra­tu­lac­je dla wszyst­kich tancer­zy i pod­zię­ko­wa­nia dla nas­ze­go kli­en­ta – Mar­ti­na Lutz, rod­ziców nas­zych naj­młodszych i organizatorów!

Kate­go­rie:

Tagi:

pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner