W sobo­tę 25 maja 2019 r. w gim­naz­jum Sabi­ni­us­stra­ße we Frank­fur­cie nad Odrą odby­ły się dru­gie zawo­dy o puchar dzie­ci za popu­lar­ne spor­ty. Taniec stan­dardo­wy i laty­no­ski. Bam­bi­nos mie­li kon­kurs, 2 tańce towar­zys­kie i 2 tańce laty­no­skie. W AK I i AK II odby­ły się zawo­dy stan­dardo­we i łacińs­kie, każ­dy z 3 różny­mi tań­ca­mi. Na star­cie były dzie­ci z 6 różnych klub­ów. Dla niek­tórych par z 1. TSC Frank­furt nad Odrą były to pierw­s­ze zawo­dy w his­to­rii. Podeks­cy­to­wa­nie było wiel­kie. Bam­bi­no wygrała para Dani­el Uhri­na / Ame­lia Sawi­cka z TSC “Rose” Forst eV, Mak­sym Droz­dovs­kyi / Eve­li­na Thaens z 1. TSC Frank­furt nad Odrą zajęła dru­gie mie­j­s­ce, a trze­cie Nico­las Köthur / Lil­ly Sue Lutz, rów­nież z 1. TSC Frank­furt (lub). W stan­dardo­wych zawo­dach w AK I i AK II na podi­um nie znalazła się żad­na para z 1. TSC Frank­furt nad Odrą. Spra­wy wyglą­dały o wie­le lepiej w zawo­dach laty­no­skich. Niko Sei­fert / Melina Gorobt­schuk z 1. TSC Frank­furt (Oder) byli w sta­nie prze­ko­n­ać zarów­no w AK I, jak i AK II. W AK I wygra­li rywa­li­zac­ję, w dużych w AK II zaję­li dos­ko­n­ałe dru­gie mie­j­s­ce. Gra­tu­lac­je dla wszyst­kich, któr­zy zosta­li umieszczeni!

Kate­go­rie:

Tagi:

pl_PLPol­ski