W dniu 13 sty­cz­nia 2024 r. o godz TC Ber­nau eV Mis­trzost­wa Nie­miec Wschod­nich Gru­py Głów­nej II oraz Mas­ters I do III w tań­cach laty­n­o­ame­ry­kańs­kich poza. Miało to rów­nież mie­j­s­ce w tym kon­tekście Mis­trzost­wa Kra­ju w tych samych grup­ach wie­ko­wych zami­ast. Tak też było w przy­pad­ku par Kla­sy D do S moż­li­wość zdo­by­cia kil­ku tytułów na raz. Wie­le par z 1. TSC Frank­furt Oder wykor­zys­tu­je tę okaz­ję, aby kole­j­ny rok pełen tań­ca rozpocząć.

Obyd­wa Mis­trzowie I i II D wsze­dł Tho­ralf Böli­cke i Anja Böli­cke na poc­zą­tek. Obaj zaim­po­no­wa­li kon­ku­ren­c­ji i zdo­by­li tytuły w obu kate­go­riach wie­ko­wych Tytuł mis­trza kra­ju.

Rów­nież z Mis­trzowie I i II D Roz­po­c­zę­ty Hol­ge­ra Wagen­blas­ta i Clau­dii Lem­ke. Udało im się także utrzy­mać pozy­c­ję i każ­dy z nich opuścił podło­gę Wice­mis­trz kra­ju.

Oni śled­zi­li Fal­ka Korn­dör­fera i Chris­ti­ne Becker Zarów­no Mis­trzowie I i II C. Wraz z tą dwó­jką poszli inni dwa tytuły mis­trza kra­ju do Frank­fur­tu nad Odrą.

Georg Win­zer i Anke Schnei­der wygrał to Tytuł mis­trza kra­ju na Mas­ters II B.

Rów­nież Dir­ka i Ram­o­ny Vogebyłem tam. Obyd­wa Mis­trzowie III C dotar­li do tego 1. mie­j­s­ce oraz awan­so­wał do kla­sy B NA. Tam mog­li­by wte­dy 3 mie­j­s­ce taniec. Bra­li także udział w Mis­trzost­wa Nie­miec Wschod­nich część, w któ­rej są z Mis­trzowie III C the 4. mie­j­s­ce i na Mis­trzowie III B the 8 mie­j­s­ce osiągnięty. 

Dzień dobie­gł koń­ca Mar­tin Lutz i Katar­zy­na Rybińs­ka. Oni to tańc­zy­li Tytuł mis­trza kra­ju Mas­ters II S a także wziął udział w Mis­trzost­wa Nie­miec Wschod­nich część. Mają to tutaj III mie­j­s­ce w Mas­ters II S

Gra­tu­lu­je­my wszyst­kim parom dos­ko­n­ałych wyni­ków!

pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner