Pierws­zy 5 nas­zych mis­trzow­skich par kor­zys­ta z mar­co­wego weeken­duaby zebrać mnóst­wo punk­tów i ran­king­ów. W W Miś­ni odbył się 16. Sak­soń­ski Weekend Seniorów zami­ast. Tur­nie­je wszyst­kich klas mis­trzow­skich i klas per­for­ma­tywnych odby­wały się na 3 obs­za­rach. W pol­ach starto­wych do pra­wie 30 par mogła nosić mnóst­wo bły­szc­zą­cych suki­e­nek i tańc­zyć Stan­dardo­wy i łaciń­ski być podziwianym.

Pierw­s­ze rzec­zy, któ­re roz­po­c­zęły się 2 mar­ca 2024 r., to: Fal­ka Korn­dör­fera i Chris­ti­ne Becker w tur­niej Mis­trzow­ski stan­dard IC. Zwy­cięży­li i zwy­cięży­li 2. mie­j­s­ce. Tur­niej zakońc­zył się dla nich obu Stan­dard Mas­ters II C. Tam tańc­zy­li dla sie­bie 5 mie­j­s­ce na 14 par.

Jak pos­zła inna para z Frank­fur­tu Ste­f­a­na Böh­me i Yvonne Ren­né Zarów­no Mas­ters II D Stan­dard na poc­zą­tek. To było w tym samym cza­sie Mis­trzost­wa Sta­nu Par Sak­so­nii. Zakońc­zy­li tur­niej jed­nym tra­fie­n­iem 6 mie­j­s­ce na 14 z dala.

Rów­nież Hein­za i Car­la-Maria Krau­se pojechał do Miś­ni. Naj­pierw tańc­zy­li w Mas­ters IV C Stan­dard, gdzie zajęła 1 mie­j­s­ce osią­g­nię­ty. Potem wzię­li jako Zwy­cięz­ca tur­nie­ju na tur­nie­ju Mas­ters IV B Stan­dard część. Tam mog­li 5 mie­j­s­ce wyco­fać się.

Udział we Frank­fur­cie zakońc­zył się Dirk i Ramo­na Vogel. Obo­je musie­li sie­bie naw­za­jem prze­ciw­ko 26 parom w Mas­ters III B domyśl­na pra­wo. Dotar­li tam 15. mie­j­s­ce.

W nied­zielę kon­ty­nuo­wa­liś­my grę bez dłużs­zej przerwy. 

Zno­wu stoi Falk Korn­dör­fer i Chris­ti­ne Becker w Mas­ters IC Latin na powierzch­ni. Tutaj go zaję­li 5 mie­j­s­ce.

Rów­nież Ste­f­a­na Böh­me i Yvonne Ren­né wróci­li do gry. W polu 13 par Musie­li się wyka­zać i zabez­piec­zyć 4. mie­j­s­ce ze stan­dardem Mas­ters ID.

Ponadto wziął udział w W nied­zielę także Georg Win­zer i Anke Schnei­der część. Ukońc­zy­li jeden Pod­wó­j­ny start na pozio­mie Mas­ters I i II C Stan­dard. Obyd­wa Mis­trzowie IC tańc­zy­li jed­n­ego 6 mie­j­s­ce. The Mis­trzowie II C zakońc­zy­li jed­nym 5 mie­j­s­ce na 19 par z dala. Zapre­zen­to­wały także swo­je tańce laty­n­o­ame­ry­kańs­kie na Mas­ters II B Latin i zajęły 7. mie­j­s­ce na 17 par.

Wszyst­kim parom gra­tu­lu­je­my tych sukcesów!

pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner