Na 16 mar­ca 2024 została ocen­io­na przez Ahorn Club Ber­lin rocz­ny Puchar Stef­fi Wer­ner poza. Zapre­zen­to­wa­li się w sied­zi­bie orga­niza­tora Pary grup głównych i klas mistrzowskich. 

Nas­ze pary mis­trzow­skie rów­nież zdo­by­ły punk­ty i miejsca.

Z Ste­f­a­na Böh­me i Yvonne Ren­né roz­po­c­zęła się pierws­za para frank­fur­cka. Naj­pierw weszli do stra­ganów przy ul Stan­dardo­wy iden­ty­fi­ka­tor mis­trzow­ski i udo­ku­men­to­wał to 1. mie­j­s­ce. Nas­tęp­nie odbył się tur­niej Mas­ters II D Stan­dard i tutaj też byli na koń­cu na szc­zy­cie podi­um.

Rów­nież wziął Fal­ka Korn­dör­fera i Chris­ti­ne Becker część. Zac­zę­li od Mis­trzow­ski stan­dard IC. Tańc­zy­li tam obo­je 2. mie­j­s­ce. Rów­nież z Mis­trzowie II C Falk i Chris­ti­ne zac­zę­li. Tutaj dotar­li do 1. mie­j­s­ce.

Obu parom gra­tu­lu­je­my sukcesu!

pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner