Młod­zieżo­wy Kon­kurs Tań­ca odbył się w Ber­li­nie po raz 16 zami­ast. The Czer­wo­ne zło­to Ber­lin eV przeksz­tałcił Hala spor­to­wa Gre­tel Berg­mann od 16 do 17 mar­ca 2024 r mie­j­s­ce wie­lu tur­nie­jów. Oprócz popu­lar­nych tur­nie­jów spor­to­wych i otwar­tych tur­nie­jów w języ­ku stan­dardo­wym i łacińs­kim, moż­na było pod­zi­wiać także tur­nie­je w hip-hopie, tań­cu ulicz­nym i videoclipach.

To oni stwor­zy­li nasz klub naj­młod­sze pary w drod­zeaby móc sku­tecz­nie uczest­nic­zyć w obu dniach. 

sobo­ta (16 mar­ca 2024):

Zac­zęło się Samu Kirsch­ke i Kar­lot­ta Her­mann w AK I kon­ku­ren­c­ja w parach. Obo­je byli pod wraże­niem tań­ca i wygrał tur­niej

Śled­zo­ny przez Nick­la­sa Kauf­man­na i Nele Will­born na AK II. Obaj rów­nież zwy­cięży­li i odeszli Zwy­cięz­ca z podło­gi.

Oprócz rywa­li­zac­ji w parach, nas­ze maluchy zapre­zen­to­wały się także w kon­kur­sie Kon­kurs solo­wy. Tak to tańc­zyło Kar­lot­ta Her­mann zajęła 4 mie­j­s­ce w AK I. Ponadto ukońc­zył Aylia Lem­ke zwy­ciężyła w tur­nie­ju AK II zaj­mu­jąc 5. mie­j­s­ce. Śled­zo­ny przez Nele Will­born (7. mie­j­s­ce), Nick­las Kauf­mann (9. mie­j­s­ce) i Samu Kirsch­ke (13. mie­j­s­ce).

Nied­ziela (17 mar­ca 2024):

Dzień póź­niej pos­zło Samu Kirschke/Karlotta Her­mann i Nick­las Kaufmann/Nele Will­born kon­ty­nu­uj bez­poś­red­nio. Obie pary wsze­dł na par­kiet Popu­lar­ne zawo­dy spor­to­we w AK I/II w stan­dard­zie, a nas­tęp­nie w języ­ku łacińs­kim. W Stan­dard Nick­las i Nele zaję­li 1. mie­j­s­ce i w 2. mie­j­s­ce w języ­ku łacińs­kim. Samu i Kar­lot­ta prze­ko­n­a­ny w domyśl­na rów­nież i tańc­zy­li do tego 2. mie­j­s­ce. W łaci­na Nas­tęp­nie obaj dotar­li 1. mie­j­s­ce.

Gra­tu­lac­je dla wszyst­kich tancerzy!

pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner