W tym roku odby­ły się dwa duże tur­nie­je Weeked Świąt Wiel­ka­no­cnych zami­ast. Nad Tra­dy­cy­j­na Błękit­na Wstę­ga Szpre­wy odby­ła się po raz 50. w cią­gu 5 dni. W sumie do Sport Cen­ter Sie­mens­stadt Ber­lin odwied­ziło ponad 1400 par. Roz­sia­ne po kil­ku obs­za­rach, mogły się popi­sy­wać pary głównych grup oraz mis­trzowie klas D do A.

Oni też to zro­bi­li Ste­f­a­na Böh­me i Yvonne Ren­né. Na 30.03.2024 Zac­zę­li od pod­wó­j­n­ego star­tu. Na poc­ząt­ku było to dla nich dwo­j­ga Stan­dardo­wy iden­ty­fi­ka­tor mis­trzow­ski na powierzch­ni. Tutaj tańc­zy­li 3 mie­j­s­ce. Potem pos­zło do Mas­ters II D Stan­dard dalej. Ste­fa­no­wi i Yvonne udało się to rów­nież tutaj 3 mie­j­s­ce wyco­fać się.

Potem opuści­liś­my Ber­lin 1 kwiet­nia 2024 bez­poś­red­nio do Holm w Szle­zwi­ku-Holsz­ty­nie. To już miało mie­j­s­ce Naj­więks­zy mis­trzow­ski fes­ti­wal tań­ca „Bał­tyk tańc­zy” po raz 57. przedsta­wia. Podc­z­as 3‑dniowego tur­nie­ju wszyst­kie kla­sy mis­trzow­skie miały okaz­ję zatańc­zyć na podi­um zwycięzców. 

Rów­nież Ste­f­a­na i Iwo­ny zro­bił to i udało się. Ponow­nie dzięki pod­wó­j­ne­mu starto­wi obaj zdoła­li to zro­bić I mie­j­s­ce w stan­dard­zie Mas­ters ID i Mas­ters II D przy­wieźć do Frankfurtu.

Gra­tu­lu­je­my uda­n­ego weekendu.

pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner