W Dol­nej Sak­so­nii sęd­zio­wał TSC Gif­horn eV będ­zie gos­po­dar­zem Gif­hor­ner Club­Tanz­Ta­ge od 6 kwiet­nia 2024 r. do 7 kwiet­nia 2024 r. poza. W oba dni w ośrod­ku spor­tów tan­ecz­nych orga­niza­tora odby­ły się licz­ne tur­nie­je. Pod­ob­nie jak w nied­zielę, w sobo­tę odby­ło się wie­le tur­nie­jów mis­trzow­skich. Dopeł­ni­e­niem impre­zy były nied­ziel­ne tur­nie­je dla dzie­ci i młodzieży.

Dwie nas­ze pary tan­ecz­ne uda­li się na par­kiet Gifhorn.

Zacz­nij Heinz i Car­la-Maria Krau­se w kla­sie Mas­ters III C. Tutaj w tań­cu wkro­c­zy­li do tego finało­wy i zajął 3 mie­j­s­ce. Rów­nież z Stan­dard Mas­ter IV C tańc­zy­li ze sobą 3 mie­j­s­ce na podi­um

Aby uko­ro­no­wać dzień Heinz i Car­la zebra­li bra­ku­jące punk­ty i mie­j­s­ca i są pomyśl­nie awan­so­wał do kla­sy B.

Byli także w Gif­horn Ste­f­a­na Böh­me i Yvonne Ren­né. Obaj pojecha­li do Stan­dard Mas­ters ID i Mas­ters II D Stan­dard na poc­zą­tek. W obu tur­nie­jach tańcem wspię­li się na sam szc­zyt i w każ­dym przy­pad­ku zakońc­zy­li rywa­li­zac­ję z 1. mie­j­s­cem.

Gra­tu­lu­je­my tych sukcesów!

pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner