Po uda­nej pre­mier­ze w zes­złym roku, w tym roku pow­tór­zyła się Fes­ti­wal Tań­ca w Ber­li­nie zami­ast. Z 12–14 kwiet­nia 2024 r prze­mi­en­io­ny Max Schme­ling Hall w are­nę tan­ecz­ną. W dużej sali i sąsied­nich poko­jach licz­ne tur­nie­je DTV i ogól­nie 15 tur­nie­jów WDSF, w tym 2 Mis­trzost­wa Euro­py, prze­pro­wad­zo­ne. 

Rów­nież jeden z nas­zych naj­młod­sze pary wzrosło. Samu Kirsch­ke i Kar­lot­ta Her­mann zac­zął od tur­nie­ju  Dzie­ci I/II D Latin z 8 para­mi. Po rund­zie wstęp­nej zdo­by­li wyst­ar­c­za­jącą licz­bę dośrod­ko­wań, aby się zak­wa­li­fi­kować aby dotrzeć do finału. Tam ponow­nie zapre­zen­to­wa­li wszyst­kie 3 tańce laty­n­o­ame­ry­kańs­kie i zwy­cięży­li 5 mie­j­s­ce.

Gra­tu­lac­je za ten sukces.

pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner