17 wrześ­nia 2023 r. TC Blau Gold w VfL Tegel 1891 eV zor­ga­ni­zował wspól­ne mis­trzost­wa kra­ju związ­ko­wego Ber­lin i Bran­den­bur­gia. Odby­wały się tu stan­dardo­we mis­trzost­wa juniorów i młod­zieży w kla­sie B/A, gru­py głów­nej w kla­sie DS oraz mas­ter­sów w kla­sie B/A. Odby­ły się także Mis­trzost­wa Mas­ters Latin w kla­sie D/C. 

W sumie odby­ło się 14 tur­nie­jów, w których wzięło udział 39 par z Ber­li­na i 15 par z Bran­den­bur­gii. 1. TSC Frank­furt Oder repre­zen­to­wały także dwie pary taneczne.

Mak­sym Droz­dow­ski i Eve­li­na Thaens tańc­zył na Młod­zież B Stan­dard i mog­li 3 mie­j­s­ce wyco­fać się. Rów­nież z Junior­zy II B Stan­dard poszli na start. Tutaj obaj dotar­li do 4. mie­j­s­ce.

Dirk i Ramo­na Vogel posze­dł do Mis­trzowie II i III C łac na poc­zą­tek. Tutaj dotar­li do 2. i 3. mie­j­s­ce. Rów­nież na Mis­trzost­wa Mas­ters II B Stan­dard Bra­li udział i tańc­zy­li, aż tutaj 4. mie­j­s­ce.

Gra­tu­lu­je­my suk­ce­su i życ­zy­my dals­zych sukcesów.

pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner