W weekend od 9 wrześ­nia 2023 r. do 10 wrześ­nia 2023 r. w Tanz­sport­klub Resi­denz-Dres­den eV odbył się coro­cz­ny tur­niej dla dzie­ci i młod­zieży. Licz­ne pary przy­jechały do Drez­na, aby wziąć udział w tur­nie­ju na dwóch nawierzchniach.

W zawo­dach wzię­li udział Lukas Stapelmoor/Lilly Sue Lutz i Mak­sym Drozdovskyi/Evelina Thaens z 1. TSC Frank­furt Oder.

Lukaso­wi i Lil­ly udało się zająć trze­cie mie­j­s­ce w tań­cach laty­n­o­ame­ry­kańs­kich w kate­go­rii Juni­or II C oraz dru­gie mie­j­s­ce w kate­go­rii Youth C.

W tań­cach stan­dardo­wych obyd­wo­je zaję­li 6. mie­j­s­ce w kate­go­rii Juni­or II B.

Mak­sym i Ewe­li­na tańc­zy­li w Juni­or II B i Youth B Stan­dard i w obu przy­pad­kach dotar­li do finałów. Oba tur­nie­je zakońc­zy­li na 5. miejscu.

Gra­tu­lac­je i powodzenia.

pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner