W dniu 24 lut­ego 2024 roku hala wysta­wi­en­nic­za nr 1 została przeksz­tał­co­na w efek­tow­ne mie­j­s­ce roz­gry­wa­nia kra­jo­wych mis­trzostw juniorów, młodzieży […]
Mis­trzost­wa sta­nu Ber­lin-Bran­den­bur­gia w tań­cach laty­n­o­ame­ry­kańs­kich dla dzie­ci, młod­zieży i […]
W dniu 17 sty­cz­nia 2024 roku we Frank­fur­cie nad Odrą spor­tow­cy zosta­li uho­no­ro­wa­ni w ramach 17. cere­mo­nii wręc­ze­nia Nagro­dy Her­man­na Weingärtnera […]
W sobo­tę (9 grud­nia 2023 r.), dru­gi weekend Adwen­tu, w Mag­de­bur­gu odbył się Tur­niej Adwen­to­wy 2023. W Świę­ta Boże­go Narodzenia […]
11 lis­topa­da 2023 Ahorn Club Ber­lin zapro­sił lud­zi na Puchar Kla­sy C w Havel. W sali tan­ecz­nej organizatora […]
22 wrześ­nia 2023 w Kleist­fo­rum odby­ła się młod­zieżo­wa edy­c­ja „Pokaż swój talent”. Tutaj mło­de talen­ty dostały […]
W weekend od 9 wrześ­nia 2023 r. do 10 wrześ­nia 2023 r. w Tanz­sport­klub Resi­denz-Dres­den eV odbył się coro­cz­ny tur­niej dla dzie­ci i młod­zieży. Liczne […]
24 czerw­ca 2023 roku w Lips­ku odby­ła się 29. Lip­sia­da. Klub tan­ecz­no-spor­to­wy założył […]
W nied­zielę 4 czerw­ca 2023 roku w Sabi­nus­hal­le Frank­furt Oder byliś­my gos­po­darz­a­mi I Pucha­ru Budow­nic­zych Mos­tów. Trzymany […]
pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner