Mis­trzost­wa sta­nu Ber­lin-Bran­den­bur­gia w tań­cach laty­n­o­ame­ry­kańs­kich dla dzie­ci, młod­zieży i […]
Dwie nas­ze pary stanęły na par­kie­cie tan­ecz­n­ego klubu spor­to­wego Schwarz-Sil­ber-Hal­le eV. Coro­cz­ny tur­niej (20.01.2024–21.01.2024) mają­cy na celu […]
TSA Grün Gold w SV Motor Ebers­wal­de eV zor­ga­ni­zowało swój coro­cz­ny popu­lar­ny tur­niej spor­to­wy dla […]
W dniu 17 sty­cz­nia 2024 roku we Frank­fur­cie nad Odrą spor­tow­cy zosta­li uho­no­ro­wa­ni w ramach 17. cere­mo­nii wręc­ze­nia Nagro­dy Her­man­na Weingärtnera […]
pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner