The Zie­lo­ne zło­to TSA w SV Motor Ebers­wal­de eV odby­ło się coro­cz­ne wydar­ze­nie 20 sty­cz­nia 2024 r Popu­lar­ny tur­niej spor­to­wy dla dzie­ci i dorosłych poza. Pary miały okaz­ję unieść się po dużym par­kie­cie klubu w tań­cach stan­dardo­wych i latynoamerykańskich. 

To samo cztery pary udał się do Ebers­wal­de, aby wziąć udział w kil­ku turniejach. 

To oni roz­po­c­zę­li Dzie­ci w tur­nie­ju indy­wi­du­al­nym. Tutaj musie­li sprawd­zić swo­je umie­jęt­ności bez part­ne­ra Powol­ny walc, tan­go, cha cha cha i rum­ba, udo­wod­nić. Pary porad­ziły sobie z tym zna­ko­mic­ie. The Kar­lot­ta Her­mann zajęła I mie­j­s­ce. Z Dru­gie mie­j­s­ce zajęła Aylia Lem­ke i wte­dy Nele Will­born z 3. mie­j­s­cem. Rów­nież Nick­la­sa Kauf­man­na wziął udział i wziął 2. mie­j­s­ce.

Dzie­ci kon­ty­nuo­wały póź­niej Tur­niej par. Tutaj tańc­zy­li Nick­las Kauf­mann i Nele Will­born zaję­li 1. mie­j­s­ce. Aylię Lem­ke i Kar­lot­tę Her­mann utwor­zyła kole­jną parę. Mogłeś to zobac­zyć 2. mie­j­s­ce wyco­fać się.

Także niek­tór­zy z nas dorosłe pary wziął udział w tur­nie­ju. Tutaj rów­nież poc­ząt­ko­wo zac­zę­li Tur­niej solo, a nas­tęp­nie w tur­nie­ju par

Naj­pierw zac­zę­li Doroś­li w wie­ku 35 lat i star­si w tur­nie­ju indy­wi­du­al­nym stan­dardo­wym. Tutaj mógł­byś Klau­dia Lem­ke zajęła II mie­j­s­ce tańc­zyć i Hol­ger Wagen­blast zajął 3. mie­j­s­ce. Obaj rów­nież wzię­li udział Indy­wi­du­al­ny tur­niej laty­no­ski część. Dotarł tutaj Klau­dia zajęła I mie­j­s­ce, a Hol­ger II mie­j­s­ce.

Pod koniec dnia poszli za nimi Tur­nie­je par w języ­ku stan­dardo­wym i łacińs­kim. Naj­pierw znalazłem to Tur­niej stan­dardo­wy dla osób dorosłych w wie­ku 35 lat i więcej zami­ast. Zaję­ty tutaj Thors­ten i Kry­sty­na Mül­ler zaję­li I mie­j­s­ce. Hol­ge­ra Wagen­blas­ta i Clau­dii Lem­ke zabez­piec­zy­li to jako para 2. mie­j­s­ce. podążył za nimi Marek Sie­vert i Anke Nie­schalk z 3 mie­j­s­ce.

w Tur­niej łaciń­ski tańc­zy­li ze sobą Klau­dia i Hol­ger zaję­li I mie­j­s­ce. Thors­te­na i Kry­sty­ny zakońc­zył dzień tur­nie­jo­wy jed­nym 2. mie­j­s­ce.

Gra­tu­lu­je­my wszyst­kim tak dos­ko­n­ałych wyników.

pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner