Na pię­trze Kluby tan­ecz­no-spor­to­we Schwarz-Sil­ber-Hal­le eV, stały dwie nas­ze pary. Coro­cz­ny tur­niej (20.01.2024–21.01.2024) odby­wa­ją­cy się na poc­ząt­ku roku ofe­ru­je wie­lu gru­pom wie­ko­wym i umie­jęt­nościo­wym moż­li­wość gro­mad­ze­nia punk­tów i ran­king­ów w cią­gu dwóch dni.

W tym roku były Georg Win­zer i Anke Schnei­der oraz Falk Korn­dör­fer i Chris­ti­ne Becker dołąc­z­o­ny. Obie pary roz­po­c­zęły od Stan­dard Mas­ters II C. W polu starto­wym 14 par udo­ku­men­to­wa­ne Georg i Anke zaję­li 2. mie­j­s­ce. Fal­ka i Kry­sty­ny tańc­zy­li do tego 3 mie­j­s­ce. Dla Geor­ge i Anke trwało to z nimi dalej Mas­ters II B łac, gdzie to mają 1. mie­j­s­ce udokumentowane.

Gra­tu­lac­je! 

pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner