Z 24.02.2024 Hala Wysta­wo­wa 1 została przeksz­tał­co­na w efek­tow­ne mie­j­s­ce Mis­trzost­wa sta­nu juniorów, młod­zieży i grup głównych. Na dużym par­kie­cie oto­c­z­onym czer­w­onym dywa­nem pary w bły­szc­zą­cych stro­jach wal­c­zyły o tytuły mis­trzów kra­ju. Razem wzięło ponad 50 par część. Tego 43 z Ber­li­na i 13 z Brandenburgii. 

Naj­bard­ziej oble­ga­nym tur­nie­jem był tur­niej Grupa głów­na B Latin z 15 para­mi. Wszyst­kie pary zapre­zen­to­wały się zna­ko­mic­ie. Naj­waż­nie­js­zym wydar­ze­niem mis­trzostw były dwie pary z głów­nej gru­py S, któ­re zapre­zen­to­wały się po jed­nym Rum­ba i jive solo. Zagra­li także sam­bę na życ­ze­nie publicz­ności. Ich finał po raz kole­j­ny stwor­zył wspa­niałą atmosferę.

Zac­zerpnię­te z 1. TSC Frank­furt Oder Część 3 pary

Posze­dłem pierws­zy Fabri­ce Ren­né i Chan­tal Scha­t­a­low na Głów­na grupa C na poc­zą­tek. Tańc­zy­li tam obo­je Tytuł wice­mis­trza.

Rów­nież roz­po­c­zę­te Lukas Stapelmoor/Lilly Sue Lutz i Mak­sym Drozdovskyi/Evelina Thaens. Obie pary tańc­zyły na tzw Junior­zy II B debi­utu­ją w kla­sie B w kla­sie laty­no­skiej i zam­knął ten tur­niej spli­tem 4. mie­j­s­ce z dala.

Wszyst­kim parom gra­tu­lu­je­my wyników. 

Ponadto jed­no ma zasto­so­wa­nie Wiel­kie pod­zię­ko­wa­nia dla LTVs Ber­lin i Bran­den­bur­gia za wspar­cie. Ponadto, A Bard­zo dzię­ku­ję licz­nym pomoc­ni­komktóry zapew­nił, że wszyst­ko prze­bie­gło sprawnie!

pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner