The TC Bril­lant Ber­lin eV adre­so­wa­ny na 17 lut­ego 2024 Puchar Kla­sy D w Ber­li­nie poza. Tur­nie­je od dzie­ci do mis­trzów odby­wały się w języ­ku stan­dardo­wym i łacińskim.

Tur­niej roz­po­c­zął się o god­zi­nie 13:00 Dzie­ci D łac. Wziąłem tutaj Nick­la­sa Kauf­man­na i Nele Will­born część. Po trzech tań­cach finało­wych, obaj zakońc­zy­li jed­nym 6 mie­j­s­ce z dala.

Późnym popołud­niem odby­ły się tur­nie­je Mas­ters. Wykor­zystałem tę szan­sę Ste­f­a­na Böh­me i Yvonne Ren­né. Twój dzień tur­nie­jo­wy zac­zął się od Stan­dardo­wy iden­ty­fi­ka­tor mis­trzow­ski Na. Tutaj poko­na­li kon­ku­ren­c­ję i odeszli jako zwy­cięz­ca z podło­gi. Nas­tęp­nie wzię­li także udział w Mas­ters II D Stan­dard część. Tutaj także tańc­zy­li ze sobą 3 mie­j­s­ce kole­j­ne mie­j­s­ce na podium.

Gra­tu­lu­ję tych sukcesów

pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner