W dniu 2 wrześ­nia 2023 r. w I edy­c­ji TSC Frank­furt Oder odby­ły się wspól­ne mis­trzost­wa sta­nu Berlin/Brandenburgia w tań­cach stan­dardo­wych. Ogól­nie zna­le­zio­no 15 tur­nie­jów odby­ło się w Sali Sabi­nus. Wziął to 43 pary od dzie­ci do Mis­trza IV część. Z Ber­li­na przyle­ciało 20 par. Bran­den­bur­gię repre­zen­to­wały 23 pary. 

Wśród par bran­den­burs­kich nie zabrakło tancer­zy tur­nie­jo­wych z 1. TSC Frank­furt Oder. 

Jona­than Lan­ge i Daliah Gün­ther zac­zął od Juni­or ID i Juni­or II D. W obu tur­nie­jach udało im się zwy­ciężyć 3 mie­j­s­ce taniec.

Z kole­jnym pod­wó­jnym star­tem w Junior­zy II C i Młod­zież C wsze­dł Lukas Sta­pel­moor i Lil­ly Sue Lutz na poc­zą­tek. Osią­gnę­li to w obu grup­ach wie­ko­wych Tytuł mis­trza kra­ju. W tym samym cza­sie obo­je są w Awans do kla­sy B.

Dla Fabri­ce Ren­né i Chan­tal Scha­t­a­low tak też było z nimi Junior­zy II C i Młod­zież C na par­kie­cie. Zakońc­zy­li dzień tur­nie­jo­wy jed­nym III mie­j­s­ce w kate­go­rii Juni­or II C i IV mie­j­s­ce w kate­go­rii Juni­or C. Fabri­ce i Chan­tal także weszli kla­sa B.

Po tur­nie­jach dzie­ci, juniorów i młod­zieży par­kiet był wol­ny dla Mis­trzów. Na tur­nie­ju Mis­trzowie I i II D wziął Tho­ralf i Anja Böli­cke oraz Ste­fan Böh­me i Yvonne Ren­né część. Opuścił oba tur­nie­je Tho­ral­fa i Anji par­kiet jak Mis­trz kra­ju. Ste­fan i Yvonne zaję­li dru­gie mie­j­s­ce w Mas­ters ID. Obyd­wa Mis­trzowie II D zaję­li go 3 mie­j­s­ce.

Jeszc­ze dwie pary, Georg Win­zer i Anke Schnei­der oraz Falk Korn­dör­fer i Chris­ti­ne Becker, zalic­zył pod­wó­j­ny start na Mas­ters IC i Mas­ters II C. Geor­ge i Anke zwy­cięży­li w obu tur­nie­jach Tytuł wice­mis­trza. Z dwa trze­cie mie­j­s­ca Zam­knię­te Fal­ka i Kry­sty­ny z dala.

Obyd­wa Mis­trzowie III D skąd byliś­my Hein­za i Car­la-Maria Krau­se przedsta­wiać. Mogłeś to zobac­zyć Tytuł wice­mis­trza taniec.

Wszyst­kim parom gra­tu­lu­je­my tak zna­ko­mi­tych osiągnięć!

Chcie­li­by­ś­my także pod­zię­ko­wać wie­lu pomocnym człon­kom 1. TSC Frank­furt Oder, bez których tur­niej nie mógł­by się odbyć.

pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner