7 paźd­zier­ni­ka 2023 roku w Dreź­nie odby­ło się nowe wydar­ze­nie tan­ecz­no-spor­to­we. TSC Excel­si­or Dres­den eV zor­ga­ni­zowało tę impre­zę po raz pierws­zy Drez­deń­ski Puchar Tań­caw Ball­sport­Are­na Dres­den. W pro­g­ra­mie znalazły się tur­nie­je DTV dla juniorów, młod­zieży i mas­ter­sów. Naj­waż­nie­js­zym wydar­ze­niem dnia były Mis­trzost­wa Świa­ta WDSF z 10 tań­ca­mi Mas­ters I, w których wzięło udział ponad 50 międ­zy­n­a­ro­do­wych par tanecznych.

Fabri­ce Ren­né i Chan­tal Scha­t­a­low wykor­zystał tę atmos­ferę i tańc­zył z suk­ce­sem Debi­ut stan­dardo­wy w kla­sie B. Rywa­lizowa­no także w języ­ku łacińs­kim. Tutaj udało się zjed­no­c­zyć tych dwo­je Zdo­by­cie III mie­j­s­ca w kate­go­rii Juni­or II C oraz II mie­j­s­ca w kate­go­rii Młod­zież.

Z Mak­sym Droz­dow­ski i Eve­li­na Thaens Kole­j­na para młod­zieżo­wa roz­po­c­zęła weekend kon­kur­so­wy. Obaj wzię­li udział Tur­niej tań­ca w Nor­der­stedt część. W budyn­ku klubo­wym TSC Asto­ria Nor­der­stedt eV odby­ły się licz­ne tur­nie­je dla dzie­ci, juniorów i młod­zieży w kla­sach wyko­naw­c­zych. Nas­za para tańc­zyła na Juni­or II B i Młod­zież B Stan­dard z. Doszli do wni­o­s­ku w obu tur­nie­jach zaję­li 3. mie­j­s­ce.  

Gra­tu­lu­ję tego wyniku.

pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner