Wydar­ze­nie odby­ło się już po raz 15. w weekend 14–15 paźd­zier­ni­ka 2023 r. Dni Tań­ca Tur­nie­jo­wego w Ros­to­cku wyrówna­ny. TTC All­round Ros­tock eV zaofe­ro­wało parom bio­rą­cym udział w kur­sach mis­trzow­skich moż­li­wość tań­ca na dwóch par­kieta­ch. Tur­nie­je odby­wały się w języ­ku stan­dardo­wym i łacińskim.

Podróżo­wał z 1. TSC Frank­furt Oder Hein­za i Car­la-Maria Krau­se Na. W sumie zgod­zi­li się sie­dem tur­nie­jów część.

Zac­zę­li w sobo­tę od Mas­ters III D Stan­dard. Tutaj dotar­li do jed­n­ego 3 mie­j­s­ce. Kon­ty­nuo­wa­no z Stan­dard Mas­ters IV D. Tam obo­je od razu zatańc­zy­li Podi­um zwy­cięz­ców. Jako zwy­cięz­cy tur­nie­ju, mog­li nas­tęp­nie grać w Taniec kla­sy C. Rów­nież tutaj Heinz i Car­la okaza­li się prze­kon­u­ją­cy zwy­ciężył w tur­nie­ju Mas­ters IV C.

Heinz i Car­la-Maria Krau­se na podi­um zwycięzców

Bez dłużs­zej prz­er­wy para w nied­zielę wróciła na par­kiet. Naj­pierw z pow­ro­tem w Mas­ters III D Stan­dard. Tutaj tańc­zy­li dla sie­bie 3 mie­j­s­ce. Tur­niej Stan­dard Mas­ters IV D Obo­je mog­li sami pod­jąć decyz­ję. Tak to z nimi było Stan­dard Mas­ter IV C dalej. Heinz i Car­la rów­nież wsta­li 1. mie­j­s­ce. Szan­sa na Mas­ters IV B Stan­dard Skor­zysta­li także z wspól­n­ego tań­ca i jed­nym z nich zakońc­zy­li uda­ny weekend 3 mie­j­s­ce.

Gra­tu­lu­je­my Państ­wu tak dos­ko­n­ałych wyników.

pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner