W dniach od 20 paźd­zier­ni­ka 2023 r. do 22 paźd­zier­ni­ka 2023 r. odbył się w Elbląg (Pol­ska) Otwar­te Mis­trzost­wa Pol­ski WDSF zami­ast. Odby­wały się międ­zy­n­a­ro­do­we tur­nie­je od pozio­mu młod­zieżo­wego do seni­or­skie­go. Naj­waż­nie­js­zym wydar­ze­niem były Mis­trzost­wa Euro­py U21 Standard.

Bra­ne w sobo­tę i nied­zielę Mar­tin Lutz i Katar­zy­na Rybińs­ka w dwóch tur­nie­jach świa­to­w­ego ran­kingu część. Naj­pierw obaj zac­zę­li od Senior­zy II S łac. Tutaj poko­na­li międ­zy­n­a­ro­do­wą rzes­zę star­terów z Lit­wy, Pol­ski i Sło­wac­ji i dotar­li do finału 5 mie­j­s­ce.

Z Tur­niej stan­dardo­wy dla seniorów II S Nied­ziela zac­zęła się dla Mar­ti­na i Katar­zy­ny. Aby dostać się do finału musie­li prze­ko­n­ać międ­zy­n­a­ro­do­we jury w dwóch rund­ach eli­mi­nacy­jnych. Obo­j­gu udało się to zro­bić i zatańc­zyć 4. mie­j­s­ce.

Gra­tu­lac­je i powod­ze­nia!

pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner