11 lis­topa­da 2023 Ahorn Club Ber­lin zapro­sił lud­zi na Puchar Kla­sy C w Havel. W sali tan­ecz­nej orga­niza­tora po par­kie­cie pły­wały pary, od dzie­ci po mis­trzów, śpie­wa­jąc w stan­dard­zie i po łaci­n­ie. Do zdo­by­cia było mnóst­wo meda­li i Puchar Havla.

Fabri­ce Ren­né i Chan­tal Scha­t­a­low zac­zy­nały od 1. TSC Frank­furt Oder. Tańc­zy­li w kla­sach Juni­or II C i Youth C Latin. W staw­ce starto­wej 6 par udało im się zapew­nić sobie III mie­j­s­ce w kate­go­rii Juni­or II C. Zaję­li także III mie­j­s­ce w kate­go­rii Młod­zież C.

Ser­de­cz­nie gra­tu­lu­je­my tych sukcesów.

pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner