W sobo­tę 18 lis­topa­da 2023 r. o godz Mis­trzost­wa Nie­miec w Dis­co­fox zami­ast. W tym celu hala spor­to­wa Wal­te­ra Schänd­lin­ga została ude­ko­ro­wa­na w kolor­ze czar­nym, czer­w­onym i zło­tym. Nie­wie­lu lud­zi podróżo­wało z tej okaz­ji 80 par starto­wych i wal­c­zyła o tytuł w kate­go­riach Taniec w parach, for­mac­ja, free­style oraz Jack i Jill.

Rywa­lizowały dwie pary tan­ecz­ne z 1. TSC Frank­furt Oder.

Dla Fabri­ce Ren­né i Chan­tal Scha­t­a­low Były to pierw­s­ze mis­trzost­wa Nie­miec w Dis­co­fox. Obyd­wo­je przy­go­to­wy­wa­li się do tego nie­z­apom­nia­n­ego dnia poprzez ciężki i inten­syw­ny tre­ning oraz stu­dio­wa­li cho­reo­gra­fię dla osób wol­nych i szyb­kich. Run­dę eli­mi­nacy­jną roz­po­c­zę­li z pewną dozą ner­wo­wości, ale też radości i zaba­wy, którą zna­ko­mic­ie opano­wa­li. Nas­tęp­nie nas­tąpił finał, w którym o podi­um zwy­cięz­ców toc­zyła się przy coraz głoś­nie­js­zych owac­jach. Fabri­ce i Chan­tal prze­ko­n­ały i zdo­by­ły tytuł: Młod­zieżo­wy mis­trz Nie­miec w Dis­co­fox

Rów­nież Mar­co i Lisa Küh­ne posze­dł do tego dnia Doroś­li lud­zie na poc­zą­tek. Tutaj pok­aza­li swo­ją cho­reo­gra­fię z dużą ilością zwro­tów, dopa­so­waną do wol­nej i szyb­kiej muzy­ki. We wspól­nej atmos­fer­ze przy­by­li Mar­co i Lisa 4. mie­j­s­ce po rund­zie eli­mi­nacy­j­nej i finało­wej.

Ser­de­cz­nie gra­tu­lu­je­my tych suk­cesów i jes­teś­my dum­ni, że mamy w nas­zym klubie mis­trzów Nie­miec z Fabri­ce i Chantal!

pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner