Weekend od 25.11.2023 do 26.11.2023 upłynął w Neu­rup­pin na tań­cach. Tutaj ocen­ił TC Schwarz-Rot-Neu­rup­pin zdo­był Puchar Fon­ta­ne w kla­sach mis­trzow­skich. W pię­knie ude­ko­ro­wa­nej sali spor­to­wej Szkoły Pod­sta­wo­wej im. Kar­la Lieb­knech­ta w Neu­rup­pin po par­kie­cie pły­wały pary z całych Niemiec.

Były też cztery pary z 1. TSC Frank­furt Odra

Zac­zęło się w sobo­tę Fal­ka Korn­dör­fera i Chris­ti­ne Becker dwu­krot­nie uda­ny. Naj­pierw tańc­zy­li w Mis­trzow­ski stan­dard IC, gdzie to mają 4. mie­j­s­ce osią­g­nię­ty. Potem pos­zło do nich Stan­dard Mas­ters II C dalej i tutaj obo­je tańc­zy­li 2. mie­j­s­ce.

Byli także w sobo­tę Hein­za i Car­la-Maria Krau­se. Zac­zę­li naj­pierw od Mas­ters III D Stan­dard i zakońc­zył ten tur­niej z 3 mie­j­s­ce. To trwało z nimi Stan­dard Mas­ters IV D. Dotar­li tam od razu naj­wyżs­ze mie­j­s­ce na podi­um. Jako zwy­cięz­cy tur­nie­ju Heinz i Car­la-Maria mog­li nas­tęp­nie dołąc­zyć do tur­nie­ju Stan­dard Mas­ter IV C tańc­zyć razem. Tutaj zakońc­zy­li na jed­nym 2. mie­j­s­ce z dala. Z tymi wyni­ka­mi para jest awan­so­wa­ny do kla­sy C.

Podróżo­wał jako kole­j­na para z Frank­fur­tu Ste­fan Scholz i Anna Lunk Na. Tańc­zy­li na Mas­ters II B łac z i mog­li 5 mie­j­s­ce wyco­fać się.

Czwar­tą parą w lid­ze były Dirk i Ramo­na Vogel. W tur­nie­ju Mas­ters II C łac dotar­li do tego 7 mie­j­s­ce

Jak­by sobo­ty było mało, w nied­zielę wszyst­kie pary rywa­lizowały ponownie.

Zac­zę­liś­my od nowa Fal­ka Korn­dör­fera i Chris­ti­ne Becker ten przy Mis­trzow­ski stan­dard IC tan­ecz­nym kro­kiem wkrac­zaj w okreś­lo­ne mie­j­s­ce iz tym 3 mie­j­s­ce osią­g­nię­ty. W nied­zielę rów­nież zalic­zy­li pod­wó­j­ny start i zaję­li pierw­s­ze mie­j­s­ce II mie­j­s­ce na pozio­mie Mas­ters II C

Nowo wybi­ta para kla­sy C Hein­za i Car­la-Maria Krau­se Nied­zielę wykor­zys­tu­ję także na zbieranie punk­tów i ponow­ne pla­so­wa­nie się na bois­ku. Udało się to osią­gnąć dzięki I mie­j­s­ce na pozio­mie Mas­ters IV C Stan­dard

Rów­nież Ste­fan Scholz i Anna Lunk znów tańc­zył. Tym razem pojecha­li z Mis­trzowie III B na poc­zą­tek. Prze­ko­na­li i zakońc­zy­li tur­niej jed­nym 3 mie­j­s­ce.

Z Dirk i Ramo­na Vogel zac­zął kole­jną parę. Przedsta­wi­li się po łaci­n­ie Mis­trzowie III C łac. W tym tur­nie­ju pojecha­li jako zwy­cięz­ca tur­nie­ju z podło­gi i mog­li udać się bez­poś­red­nio do nich Mis­trzowie III B tańc­zyć razem. Tam dotar­li do 4. mie­j­s­ce.

Wszyst­kim parom gra­tu­lu­je­my tych osiągnięć! 

pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner