Gos­po­dar­zem wydar­zenia było cen­trum spor­tów tan­ecz­nych Blau Gold w Ber­li­nie 9. Tro­fe­um Tege­ler See od 30 wrześ­nia 2023 r. do 1 paźd­zier­ni­ka 2023 r. W pię­knych salach Palais am See, bez­poś­red­nio nad jezio­rem Tegel, odby­ły się 43 tur­nie­je tańców stan­dardo­wych i latynoamerykańskich. 

Z 1. TSC Frank­furt Oder było tak samo 3 pary na miejscu.

Falk Korn­dör­fer i Chris­ti­ne Becker (po lewej), Heinz i Car­la-Maria Krau­se (w środ­ku), Ste­fan Böh­me i Yvonne Ren­né (po prawej)

Zac­zę­liś­my od nich Mas­ters I i II D Stan­dard, Ste­fan Böh­me i Yvonne Ren­né. W obu grup­ach wie­ko­wych dało się to zro­bić Taniec o dru­gie mie­j­s­ce.

Oni śled­zi­li Hein­za i Car­la-Maria Krau­se. Naj­pierw zac­zę­li od Mas­ters III D Stan­dard i na tym zakońc­zył 2. mie­j­s­ce. To trwało z nimi Stan­dard Mas­ters IV D. Tutaj poszli jako Zwy­cięz­ca tur­nie­ju z podło­gi. Oznac­zało to, że mie­li do tego pra­wo nas­tęp­na kla­sa wyda­j­ności, Kla­sa Ctańc­zyć razem. Dobra pas­sa trwała nadal i tutaj obie druży­ny były na tym samym pozio­mie 1. mie­j­s­ce. Więc i oni poszli z nimi Mas­ters IV B Stan­dard na poc­zą­tek. Tutaj tańc­zy­li 2. mie­j­s­ce.

Hein­za i Car­la-Maria Krause

Trze­cią parą w lid­ze były Fal­ka Korn­dör­fera i Chris­ti­ne Becker, dwó­j­ka Stan­dard Mas­ters II C tańc­zy­li razem. Twój dzień tur­nie­jo­wy końc­zy się jed­nym 2. mie­j­s­ce.

Gra­tu­lu­je­my trzem parom osiągnięć.

pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner