W dniu 30 wrześ­nia 2023 roku hala wysta­wi­en­nic­za nr 1 została przeksz­tał­co­na w mie­j­s­ce, w którym odby­wały się tar­gi Puchar TAF Ger­ma­ny i Mis­trzost­wa NRD w Dis­co­fox. Na dużej powierzch­ni było wyst­ar­c­za­ją­co dużo mie­j­s­ca, aby ponad 25 par mogło zapre­zen­to­wać swo­je umie­jęt­ności. Pary przy­jechały z całych Nie­miec i Polski. 

Impre­zę otwor­zył Tho­ral­fa Böli­cke­go. Nas­tęp­nie nas­tąpiło wspa­niałe powi­ta­nie od Bur­mis­trz René Wil­ke. Tym samym roz­po­c­zął się pierws­zy tur­niej Junior­zy zac­zy­nać. Tańc­zę tutaj Fabri­ce Ren­né i Chan­tal Scha­t­a­low. Oni to tańc­zy­li 1. mie­j­s­ce. To rów­nież uczy­niło ich jed­ny­mi z Mis­trzowie Nie­miec Wschod­nich

Kon­ty­nuo­wa­no zajęcia w kla­sach dla dorosłych. Obyd­wa Dorosły II B tańc­zył Marek Sie­vert i Anke Nie­schalk. Tutaj dotar­li do jed­n­ego 2. mie­j­s­ce. Rów­nież z Dorosły III A wzię­li udział. Tam zakońc­zy­li na jed­nym 3 mie­j­s­ce z dala. Ber­ta i Irid Men­ge rów­nież zna­leź­li się w polu starto­wym. Obaj zakońc­zy­li tur­niej z jed­nym wyni­kiem 4. mie­j­s­ce.

Po zajęciach A podło­ga była wol­na dla kla­sy spec­jal­nej. Jak wszyst­kie inne pary i zajęcia, pok­aza­li swo­je umie­jęt­ności w Slow i Quick Dis­co­fox. Oprócz tego zapre­zen­to­wa­li także swo­je freestyle’e. His­to­rie były mies­za­ne i wahały się od Różo­wej Pan­tery, przez Grease, po wam­piry. Posze­dłem tutaj Na poc­ząt­ku Mar­co i Lisa Küh­ne. W całym tur­nie­ju byli Dru­gi. Ponadto posia­da­ją Tytuł mis­trza Nie­miec Wschod­nich.

Gra­tu­lu­ję tych sukcesów.

Pomięd­zy tur­nie­ja­mi wid­zowie mie­li także okaz­ję poch­wa­lić się swo­imi umie­jęt­nościa­mi na dużym par­kie­cie tanecznym.

Ogrom­ne pod­zię­ko­wa­nia kie­ruje­my także do mias­ta Frank­furt Oder i Stadt­wer­ke Frank­furt Oder za ich wspar­cie. Dzię­ku­je­my także Sport­ra­diu Frank­furt Oder.

Jed­no­c­ześ­nie prag­nie­my pod­zię­ko­wać licz­nym pomoc­ni­kom, bez których zor­ga­ni­zowa­nie wydar­zenia nie było­by możliwe.

pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner