W sobo­tę (9 grud­nia 2023 r.), dru­gi weekend Adwen­tu, w Mag­de­bur­gu odbył się Tur­niej Adwen­to­wy 2023. W Świę­ta Boże­go Narodzenia […]
Weekend od 25.11.2023 do 26.11.2023 upłynął w Neu­rup­pin na tań­cach. Tutaj najak­tyw­nie­js­zy współtwórca […]
W sobo­tę 18 lis­topa­da 2023 w Duis­bur­gu odby­ły się Mis­trzost­wa Nie­miec w Dis­co­fo­xie. W tym celu […]
11 lis­topa­da 2023 Ahorn Club Ber­lin zapro­sił lud­zi na Puchar Kla­sy C w Havel. W sali tan­ecz­nej organizatora […]
Otwar­te Mis­trzost­wa Pol­ski WDSF odby­ły się w Elblą­gu (Pol­ska) w dniach 20 paźd­zier­ni­ka 2023 – 22 paźd­zier­ni­ka 2023. Międ­zy­n­a­ro­do­we turnieje […]
Tur­niej Ros­tock Dance Days odbył się po raz pięt­nasty w weekend 14–15 paźd­zier­ni­ka 2023 roku. NA […]
7 paźd­zier­ni­ka 2023 roku w Dreź­nie odby­ło się nowe wydar­ze­nie tan­ecz­no-spor­to­we. TSC Excel­si­or Dres­den eV […]
W Ber­li­nie cen­trum spor­tów tan­ecz­nych Blau Gold było gos­po­dar­zem 9. edy­c­ji Tro­fe­um Tege­ler See w dniach od 30 wrześ­nia 2023 r. do 1 paźd­zier­ni­ka 2023 r. W […]
30 wrześ­nia 2023 hala wysta­wo­wa nr 1 została przeksz­tał­co­na w mie­j­s­ce zawo­dów TAF Deutsch­land Cup i […]
TC Blau Gold w VfL Tegel 1891 eV zor­ga­ni­zował wspól­ne mis­trzost­wa kra­ju związ­ko­wego Ber­lin i Bran­den­bur­gia w dniu 17 wrześ­nia 2023 r. […]
pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner