11 lis­topa­da 2023 Ahorn Club Ber­lin zapro­sił lud­zi na Puchar Kla­sy C w Havel. W sali tan­ecz­nej organizatora […]
Otwar­te Mis­trzost­wa Pol­ski WDSF odby­ły się w Elblą­gu (Pol­ska) w dniach 20 paźd­zier­ni­ka 2023 – 22 paźd­zier­ni­ka 2023. Międ­zy­n­a­ro­do­we turnieje […]
Tur­niej Ros­tock Dance Days odbył się po raz pięt­nasty w weekend 14–15 paźd­zier­ni­ka 2023 roku. NA […]
7 paźd­zier­ni­ka 2023 roku w Dreź­nie odby­ło się nowe wydar­ze­nie tan­ecz­no-spor­to­we. TSC Excel­si­or Dres­den eV […]
W Ber­li­nie cen­trum spor­tów tan­ecz­nych Blau Gold było gos­po­dar­zem 9. edy­c­ji Tro­fe­um Tege­ler See w dniach od 30 wrześ­nia 2023 r. do 1 paźd­zier­ni­ka 2023 r. W […]
30 wrześ­nia 2023 hala wysta­wo­wa nr 1 została przeksz­tał­co­na w mie­j­s­ce zawo­dów TAF Deutsch­land Cup i […]
TC Blau Gold w VfL Tegel 1891 eV zor­ga­ni­zował wspól­ne mis­trzost­wa kra­ju związ­ko­wego Ber­lin i Bran­den­bur­gia w dniu 17 wrześ­nia 2023 r. […]
W weekend od 9 wrześ­nia 2023 r. do 10 wrześ­nia 2023 r. w Tanz­sport­klub Resi­denz-Dres­den eV odbył się coro­cz­ny tur­niej dla dzie­ci i młod­zieży. Liczne […]
W dniu 9 wrześ­nia 2023 r. szkoła tań­ca w Bür­ger­park Ber­lin była gos­po­dar­zem 17. Pan­ke Cup for the Masters. […]
W dniu 2 wrześ­nia 2023 r. w I edy­c­ji TSC Frank­furt Oder odby­ły się wspól­ne mis­trzost­wa sta­nu Berlin/Brandenburgia w tań­cach standardowych. […]
pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner