„The Bal­tic Sea Dances” odby­ło się ponow­nie w Holm w 2023 roku. Tur­niej trwał kil­ka dni […]
Naj­więks­zy na świe­cie tur­niej tan­ecz­ny Ger­man Open Cham­pi­on­ships odbył się w Stuttgar­cie w dniach 8 sierpnia 2023 – 12 sierpnia 2023. […]
2 wrześ­nia 2023 r. w 1. TSC Frank­furt Oder odbę­dą się mis­trzost­wa sta­nu Berlin/Brandenburgia w tań­cach stan­dardo­wych. To […]
W Rends­bur­gu odbył się XIX Tur­niej Bał­ty­ckich Seniorów. Orga­niza­torem tur­nie­ju było Sto­war­zy­sze­nie Spor­tów Tan­ecz­nych Szle­zwi­ku-Holsz­ty­nu. Ogólnie […]
24 czerw­ca 2023 roku w Lips­ku odby­ła się 29. Lip­sia­da. Klub tan­ecz­no-spor­to­wy założył […]
Kil­ka par z 1. TSC Frank­furt nad Odrą z suk­ce­sem wzięło udział w tur­nie­jach w weekend od 10 czerw­ca 2023 r. do 11 czerw­ca 2023 r. […]
10 czerw­ca 2023 w Pin­ne­berg odby­ły się Mis­trzost­wa Nie­miec Mas­ters II S Stan­dard. Turniej […]
W nied­zielę 4 czerw­ca 2023 roku w Sabi­nus­hal­le Frank­furt Oder byliś­my gos­po­darz­a­mi I Pucha­ru Budow­nic­zych Mos­tów. Trzymany […]
W weekend Zie­l­onych Świąt Fabri­ce Ren­né i Chan­tal Scha­t­a­low uda­li się do Nor­der­stedt nie­da­le­ko Ham­bur­ga. Tutaj […]
W maju wie­le par repre­zen­to­wało także nasz klub na różnych par­kieta­ch. W weekend od 6 maja 2023 do 7 maja 2023 […]
pl_PLPol­ski
Powia­do­mie­nie lub pli­kach coo­kie Word­Press twor­zy Real Coo­kie Banner